REGULAMIN CYKLU WARSZTATÓW ONLINE ORGANIZOWANYCH
PRZEZ STOWARZYSZENIE WOMEN IN TECHNOLOGY POLAND

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady oraz warunki uczestnictwa w warsztatach online.
 2. Na potrzeby realizacji warsztatów online, zostały przyjęte następujące definicje:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin,
  2. Organizator – Stowarzyszenie Women in Technology Poland z siedzibą w Krakowie, ul. Plac Matejki 10/6B, 31-157 Kraków, KRS: 793639, NIP: 6762568191, REGON: 38383807700000,
  3. Warsztaty – bezpłatne zajęcia, mające charakter edukacyjny, przeznaczone dla Uczestników, których wiek jest zgodny z kryteriami uczestnictwa. Są ukierunkowane na zdobycie umiejętności programowania z wykorzystaniem bezpłatnych aplikacji Gimp oraz Scratch,
  4. Kandydat – Opiekun razem z dzieckiem, który poprzez wypełnienie i wysłanie formularzu uczestnictwa zgłasza chęć udziału w warsztatach,
  5. Uczestnik – Opiekun wraz z dzieckiem, którzy spełnili wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie i tym samym zakwalifikowali się do uczestnictwa w warsztatach,
  6. Opiekun – osoba dorosła, rodzic lub inny opiekun prawny osoby małoletniej,
 3. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator nie przewiduje również dodatkowych opłat za skorzystanie z konsultacji.
 4. Kryteria uczestnictwa w warsztatach:
  1. Udział jest przeznaczony dla dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej,
  2. Podczas trwania warsztatów uczestniczyć mogą w nich również Opiekunowie.
 5. Czas trwania:
  1. Cykl warsztatów składa się z 8 spotkań, prowadzonych przez Internet, w formie online (z wykorzystaniem narzędzi video),
  2. Każdy warsztat trwa nie dłużej niż 120 minut,
  3. Warsztaty odbywać się będą cyklicznie w następujące dni: 19 maja, 26 maja, 2 czerwca, 9 czerwca, 16 czerwca, 23 czerwca, 30 czerwca, 7 lipca 2020 roku w podanym przedziale godzinowym: 17.30 – 19.30,
  4. Po zakończeniu danego spotkania, Organizator przewiduje do 6-ciu godzin (liczone jako godziny zegarowe) konsultacji dla Uczestników w ustalonych przez Organizatora terminach, zależnie od potrzeb uczestników. O terminach konsultacji Organizator powiadamia Uczestników drogą mailową.
 6. Dla Uczestników, którzy zrealizują co najmniej 75% uczestnictwa w warsztatach (tj. 6 spotkań), Organizator wystawi w formie dokumentu .pdf imienne Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo. Dodatkowo Uczestnicy spełniający powyższe kryterium będą mieli prawo do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy projekt zrealizowany w ramach warsztatów.
 7. Szczegółowe zasady udziału w konkursie, o którym mowa w pkt. 6, określa Organizator w osobnym regulaminie, przesłanym do Uczestników drogą mailową oraz opublikowanym na stronie www.womenintechnology.pl.

§2 Rekrutacja do projektu

 1. Rekrutacja prowadzona jest w terminie od 11 maja 2020 roku, od godziny 20.00 do 17 maja 2020 roku, do godziny 19:59:59 przez Organizatora. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie, jednak nie później niż do 18 maja 2020 roku, utworzą listę rezerwową zgłoszeń według kolejności nadesłania. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w warsztacie, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba na liście rezerwowej.
 2. Uczestnikiem warsztatów może zostać każdy (zgodnie z §1 pkt 3 Regulaminu), kogo Opiekun wypełni poprawnie formularz zgłoszeniowy i prześle go do Organizatora w wyznaczonym czasie. Formularz rejestracyjny znajduje się również na stronie internetowej Organizatora: www.womenintechnology.pl
 3. W warsztatach może wziąć udział nie więcej niż 20 osób. W przypadku, gdy ilość zgłoszeń przewyższy ilość dostępnych miejsc dla Uczestników, decydująca będzie kolejność zgłoszeń. 
 4. Uczestnicy podczas warsztatów korzystają z własnego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do realizacji założeń warsztatów. Organizator nie odpowiada za używane przez Uczestnika oprogramowanie oraz za możliwe problemy techniczne z tym związane.
 5. Do wykonywania zadań oraz realizacji założeń warsztatów, niezbędne jest zainstalowanie aktualnych aplikacji, znajdujących się bezpośrednio na stronach ich twórców. Aktualne wersje aplikacji znajdują się pod adresem https://www.gimp.org/downloads/index-comments.html, https://scratch.mit.edu oraz https://zoom.us

§3 Przebieg projektu

 1. Warsztaty są przygotowane i będą prowadzone przez trenerów na co dzień pracujących w zawodzie programisty.
 2. Warsztaty będą prowadzone w oparciu o pracę własną Uczestnika. Celem udziału w warsztatach jest przygotowanie gry tematycznie związanej z recyklingiem.
 3. Warsztaty będą realizowane na podstawie programu przygotowanego przez Organizatora, dostępnego na stronie http://womenintechnology.pl.
 4. Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w programie i terminach warsztatów. 
 5. Organizator nie odpowiada za używane przez Uczestnika oprogramowanie oraz za możliwe problemy techniczne z tym związane.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej, uniemożliwiające lub utrudniające przebieg warsztatów, w szczególności awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną. 

§4 Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie na każdym jego etapie. O tym fakcie Uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Organizatora drogą mailową na adres e-mail: abielak@womenintechnology.pl.
 2. Rezygnacja skutkuje utratą prawa do otrzymania Zaświadczenia, o którym mowa w §1 pkt 6 Regulaminu.
 3. Rezygnacja zgłoszona w inny sposób niż opisany w pkt. 1 (w szczególności za pośrednictwem komunikatora internetowego) nie będzie skuteczna.

§5 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów prawnych jest Organizator – Stowarzyszenie Women in Technology Poland z siedzibą w Krakowie, ul. Plac Matejki 10/6B, 31-157 Kraków, KRS: 793639, NIP: 6762568191, REGON: 38383807700000, z którym można kontaktować się w sposób wskazany w § 7 pkt. 4 Regulaminu. 
 2. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów prawnych określa zakres zgód oraz uzupełnionych przez Uczestnika i/lub odpowiednio Opiekuna prawnego danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. 
 3. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć: 
 • w przypadku Uczestnika: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu IP, adresu korespondencyjnego, wieku,
 • w przypadku Opiekuna prawnego: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu IP, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu.
 1. Dane osobowe Uczestnika oraz Opiekuna prawnego będą przetwarzane w następujących celach:
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • podejmowania działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Organizatora w związku z warsztatami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
 • odpowiedni dla wykazania przez Organizatora prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń,
 • w przypadku działań promocyjnych i marketingowych, do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych.
 1. Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
 2. Organizator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z organizacją i promowaniem warsztatów, jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych mogą być: Facebook, hostingodawca, operator poczty elektronicznej.
 3. Dane osobowe zgromadzone przez Organizatora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 4. Każdy podmiot, któremu Organizator powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może je przetwarzać, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Organizatora. 
 5. W związku z przetwarzaniem danych Uczestnik oraz Opiekun prawny mają prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z  systemu należącego do Organizatora, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Organizator, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Organizatora na jego temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Organizatorowi zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Organizatora do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Organizator gwarantuje, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający właściwemu ryzyku. Organizator zapewnia również przestrzeganie art. 28 ust. 2 i ust. 4 RODO.

§6 Prawa do kodu i innych utworów

 1. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utworów (aplikacji, projektów i in.) wytworzonych w ramach warsztatów do działań promocyjnych Organizatora (zamieszczenie na stronie internetowej lub w innych mediach).
 2. W przypadku braku zgody Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem zajęć warsztatów na adres e-mail: abielak@womenintechnology.pl.
 3. Ze względu na to, że podczas warsztatów mogą zostać wykorzystane realne projekty i kod z firm, w których pracują lub pracowali trenerzy, Uczestnik powinien każdorazowo uzyskać zgodę trenera na udostępnienie wykonywanych zadań w sieci Internet.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin, wraz z ewentualnymi zmianami, obowiązuje od momentu zamieszczenia na stronie
  internetowej Organizatora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
  Cywilnego. 
 4. Uwagi oraz wszelkie pytania na temat warsztatów Kandydat lub Uczestnik powinien kierować na adres e-mail: abielak@womenintechnology.pl.