§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu na Facebook’u (zwanym dalej „Konkursem”) jest Stowarzyszenie Women in Technology Poland z siedzibą w Krakowie, Plac Matejki 10/6B, 31-157 Kraków, KRS: 793639, NIP: 6762568191, REGON: 38383807700000 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagród jest Organizator wraz z Partnerami Konkursu.

3. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

4. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

5. Konkurs jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez stronę: https://www.facebook.com/Digit4Kids/ ​(zwanej dalej “Fanpage”).

6. Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodych osób zainteresowanie nowymi technologiami oraz stymulację kreatywności.

7. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji, sprawuje Organizator.

8. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane 1 (jednemu) Uczestnikowi z danej kategorii, który w toku Konkursu, przesłał najlepszy projekt aktualnego logo konferencji Digit4Kids, wykonany w dowolnej formie plastycznej (rysunku, wycinanki, wyklejanki itp.), konstrukcji (z klocków lub z innych materiałów)  lub animacyjnej zaprogramowanej w dowolnym programie komputerowym, itp., pt. ​„Digit IT Yourself!”.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci w przedziale wiekowym od 3  do 15 ukończonego roku życia i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej zwany: „Uczestnik”). W przypadku Uczestników, którzy nie ukończyli jeszcze osiemnastego roku życia, udział w konkursie może nastąpić za pośrednictwem swoich prawnych opiekunów, którzy mają aktywne konto w serwisie Facebook.com.

2. Uczestnicy są podzieleni na kategorie wiekowe (zwane dalej „Kategoriami”):

a. Pierwsza Kategoria: Uczestnicy w wieku od 3 (trzech) do 5 (pięciu)  ukończonych lat.
b. Druga Kategoria:  Uczestnicy w wieku od 6 (sześciu) do 10 (dziesięciu) ukończonych lat.
c. Trzecia Kategoria: Uczestnicy w wieku od 11 (jedenastu) do 15 (piętnastu) ukończonych lat.

3. Opiekun prawny oświadcza, że:
a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a Uczestnik w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu

b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru Nagrody i ją w pełni akceptuje

c. on oraz Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook

d. on lub Uczestnik jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook lub posiada dostęp do innych środków przekazu Organizatora takich jak np. newsletter Organizatora 

e. konkursowa praca będzie przygotowywana wyłącznie w trakcie Konkursu, samodzielnie przez Uczestnika, który będzie jej wyłącznym autorem, oraz że dysponować on będzie pełnią praw autorskich do przygotowanego projektu logo

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

5. Wszelkie odniesienia w Regulaminie do Uczestnika mają zastosowanie odpowiednio do Opiekuna prawnego takiego Uczestnika w zakresie, w jakim Opiekun prawny jest uprawniony zgodnie z przepisami prawa do podejmowania tego rodzaju czynności oraz składania wskazanych w Regulaminie oświadczeń.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano Nagrody za zajęcie I (pierwszego) miejsca dla 1 (jednej) osoby z danej Kategorii, która przesłała najlepszy projekt logo konkursu Digit4Kids, wyłoniony w sposób wskazany w §6. Regulaminu.

2. Nagroda przyznawana jest za pojedynczą Pracę konkursową. Jeżeli zatem dwóch (lub więcej) Uczestników prześle jedną Pracę, wówczas Nagroda przysługuje im łącznie.

3. Organizator może również przyznać wyróżnienia dla dowolnej ilości prac z każdej Kategorii. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone książką i dyplomem.

4. Opiekun prawny zobowiązuje się do przekazania określonej Nagrody Uczestnikowi, który będzie autorem zwycięskiej Pracy konkursowej.

5. Informacja o Nagrodach będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego w serwisie Facebook, na fanpage’u https://www.facebook.com/Digit4Kids/

6. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrody innego rodzaju.

7. Zwycięzca może zrzec się Nagród, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani żadna inna nagroda.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy”) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/Digit4Kids

2. Konkurs trwa od dnia 13 kwietnia 2020 r. od godz. 10:00 do dnia 27 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00, co oznacza, iż  27 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00 jest ostatecznym terminem na przesyłanie Prac konkursowych. Organizator ma prawo przedłużyć czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

a. Stworzenie projektu aktualnego logo Digit4Kids pt. „Digit IT Yourself” wykonany w dowolnej formie (zwana dalej „Pracą konkursową”) oraz przesłanie projektu:
– na adres mailowy Organizatora: Digit4kids@womenintechnology.pl wykonanej pracy konkursowej, w formie zdjęcia lub linku przekierowującego do strony z projektem, oraz podanie wieku Uczestnika (rozumianego jako Autora projektu logo), lub
– udostępnienie w formie komentarza pod postem konkursowym opublikowanym na Fanpage’u Organizatora: https://www.facebook.com/Digit4Kids, zdjęcia wykonanego projektu logo, lub linku przekierowującego do strony z projektem wraz z wiekiem Uczestnika (rozumianego jako Autora projektu logo). 

b. Organizator sprawdza zgodność nadesłanych Prac konkursowych z Regulaminem. Jeśli dana praca nie spełnia warunków wskazanych niniejszym Regulaminem, Organizator zobowiązany jest do odrzucenia Pracy konkursowej,

c. Po dacie końcowej na przesyłanie  Prac konkursu, spośród Prac Konkursowych przesłanych we właściwym terminie, Organizator wybierze zwycięskie projekty twórczego przedstawienia projektu logo Digit4Kids. 

d. W czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać tylko 1 (jedną) Pracę konkursową.

e. Informacje o Zwycięzcy w Konkursie, zostaną opublikowane w terminie do 30 kwietnia 2020 r. do godziny 18:00 na fanpage’u Organizatora, chyba że termin na przesyłanie Prac konkursowych zostanie przedłużony. Wówczas Organizator wskaże również nowy termin podania informacji o zwycięzcy Konkursu.

2.Informacje o Konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/Digit4Kids

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook, albo dostępu do innych środków przekazu Organizatora takich jak np. newsletter Organizatora.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagród decyduje Organizator w drodze analizy Pracy konkursowej pod kątem:
– estetyki wykonania, 
– złożoności pomysłu, 
– oryginalności techniki wykonania, 
– podejścia do problemu oraz 
– ciekawości wykonanego projektu logo Digit4Kids.

4. Spośród nadesłanych prac, Organizator wyłoni jednego zwycięzcę z każdej z Kategorii wiekowej.

5. Zwycięzca Konkursu powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości prywatnej na Facebook’u lub za pośrednictwem maila na adres: Digit4kids@womenintechnology.pl ​w celu ustalenia szczegółów odbioru Nagrody, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wyłonienia przez Organizatora zwycięzców Konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie ​https://www.facebook.com/Digit4Kids

7. Warunkiem odebrania nagród przez Zwycięzcę jest przesłanie w sposób i w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, wiadomości z następującymi danymi:
-imię i nazwisko osoby kontaktowej, upoważnionej do odbioru nagrody, 
– adres korespondencyjny,
– numer telefonu,
– adres mailowy, 
-imię i nazwisko Uczestnika, który otrzyma pamiątkowy dyplom z udziału w Konkursie oraz Nagrodę.

8. Przyznane w Konkursie Nagrody zostaną wysłane autorom zwycięskich Prac konkursowych do 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 7.

9. Nagrody zostaną wysłane za pomocą firmy kurierskiej lub poczty polskiej, na adres wskazany przez Uczestnika. Koszt związany z wysyłką ponosi Organizator.

§ 7. DODATKOWE WARUNKI KONKURSOWE

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwego adresu do korespondencji.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności Uczestników, którzy:

a. zamieszczają treści lub Prace konkursowe niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

c. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

d. ingerują w mechanizm działania Konkursu;

e. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów prawnych jest Organizator – Stowarzyszenie Women in Technology Poland z siedzibą w Krakowie, Plac Matejki 10/6B, 31-157 Kraków, KRS: 793639, NIP: 6762568191, REGON: 38383807700000, z którym można kontaktować się w sposób wskazany w § 11 ust. 3 Regulaminu. 

2. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych Uczestników oraz Opiekunów prawnych określa zakres zgód oraz uzupełnionych przez Uczestnika i/lub odpowiednio Opiekuna prawnego danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. 

3. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć: 
– w przypadku Uczestnika: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu IP, adresu korespondencyjnego, wieku;
w przypadku Opiekuna prawnego: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, adresu IP, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu.

4. Dane osobowe Uczestnika oraz Opiekuna prawnego będą przetwarzane w następujących celach:
– realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
– podejmowania działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Organizatora w związku z Konkursem – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
– odpowiedni dla wykazania przez Organizatora prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;
– w przypadku działań promocyjnych i marketingowych, do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych.

6. Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

7. Organizator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem Nagród oraz organizacją i promowaniem Konkursu, jak również realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych mogą być: Facebook, hostingodawca, operator poczty elektronicznej.

8. Dane osobowe zgromadzone przez Organizatora mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

9. Każdy podmiot, któremu Organizator powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może je przetwarzać, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Organizatora. 

10. W związku z przetwarzaniem danych Uczestnik oraz Opiekun prawny mają prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z  systemu należącego do Organizatora, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Organizator, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Organizatora na jego temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Organizatora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Organizatorowi zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Organizatora do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

11. Organizator gwarantuje, że (uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze) wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych odpowiadający właściwemu ryzyku. Organizator zapewnia również przestrzeganie art. 28 ust. 2 i ust. 4 RODO.

§ 9. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu oraz jego elementów składowych przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników oraz Opiekunów prawnych jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
– kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu, lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
– korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Autorskie prawa majątkowe w stosunku do rozwiązań opracowanych w ramach Konkursu w postaci Prac konkursowych pozostają przy Uczestnikach, z zastrzeżeniem, iż z chwilą zgłoszenia Pracy konkursowej Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji z prawem sublicencji do takiego rozwiązania na następujących polach eksploatacji: a. trwałe lub czasowe zwielokrotnianie rozwiązania w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, b. tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu oraz dokonywanie jakichkolwiek innych zmian, c. rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem rozwiązania lub jego kopii, d. zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do rozwiązania e. utrwalenie i zwielokrotnianie wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, magnetycznego, światłoczułego, elektronicznymi, wszelkimi technikami video, technikami poligraficznymi i drukarskimi, f. wprowadzenia do pamięci komputera i swobodnego udostępniania w sieciach komputerowych, w tym: Internet oraz Intranet – w szczególności przez stałe umieszczenie na publicznej stronie www całości dzieł lub ich części w sposób umożliwiający swobodne, wielokrotne kopiowanie każdemu zainteresowanemu, g. wprowadzanie egzemplarzy i nośników oraz zwielokrotnionych egzemplarzy i nośników do obrotu, d. publiczne odtwarzanie, e. publiczne udostępnianie egzemplarzy i nośników, h. wystawienie, i. wyświetlanie, j. sporządzanie wersji obcojęzycznych. k. zezwalanie na wykonywanie przez osoby trzecie praw autorskich zależnych w stosunku do Pracy konkursowej.

§ 10. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać do Organizatora, w formie listownej, wiadomości prywatnej na Facebooku w czasie trwania Konkursu lub na adres mailowy Digit4kids@womenintechnology.pl, jednak nie później niż w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia opublikowania informacji o przyznaniu Nagród.

2. Reklamacja powinna zawierać pełne imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika (Opiekuna prawnego), dokładny adres Uczestnika, na który powinna być przesłana odpowiedź na reklamację, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, w formie wskazanej w przez Uczestnika w reklamacji.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 13 kwietni 2020 r. i obowiązuje do dnia realizacji wszystkich praw i obowiązków Uczestników.

2. Konkurs realizowany jest na podstawie i zgodnie z prawem polskim. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Kontakt i sposób porozumiewania z Organizatorem są następujące: (a) mailowo: digit4kids@womenintechnology.pl, (b) listownie, adres do korespondencji:Plac Matejki 10/6B, 31-157 Kraków.

4. Uczestnik ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Uczestnik jako konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm.

5. Uczestnik może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Jeżeli Uczestnik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu, kierować się należy regułami określonymi we właściwym Uczestnikowi będącemu konsumentem akcie prawnym. 

7. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: https://digit4kids.pl/index.php/regulamin-konkursu-digit-it-yourself/

8. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach losowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.).